La factura electrònica

La factura electrònica

A continuació els informem de les principals NOVETATS de la Llei 25/2013, d’impuls de la FACTURA ELECTRÒNICA i creació del registre comptable de factures al  SECTOR PÚBLIC, que afecta a les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les Administracions Públiques (AAPP):

 

-       El proveïdor que hagi expedit la factura, electrònica o en paper, tindrà la OBLIGACIÓ de presentar-la davant qualsevol registre administratiu en el termini de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis. Les factures han d’incorporar nous camps: l’oficina comptable, i els òrgans administratius als quals vagi dirigida (òrgan gestor i unitat tramitadora).

 

-       Tots els proveïdors PODRAN expedir i remetre factura electrònica. Les AAPP no poden exigir el seu enviament en paper.

 

No obstant això, la llei OBLIGA a utilitzar la factura electrònica i presentar-la a través del punt general d’entrada de factures electròniques que li correspongui segons l’Administració Pública, a partir del 15-01-2015, a les següents entitats:

 

ü  Societats anònimes (SA), societats de responsabilitat limitada (SRL)

ü  Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola

ü  Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;

ü  Unions temporals d’empreses (UTE)

ü  Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

 

Però, les AAPP podran EXCLOURE reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació electrònica a les factures d’import de fins a 5.000 €, i a les factures emeses pels proveïdors als serveis a l’exterior de les AAPP fins que sigui possible la seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques.

 

Cada entitat pública ha de disposar d’un registre comptable de factures, que faciliti el seu seguiment.

 

Les factures electròniques que es remetin a les AAPP hauran de tenir un format estructurat i estar signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut. També s’admetrà el segell electrònic avançat.

 

 

La llei 25/2013 també modifica la Llei 56/2007 per regular la utilització de la              FACTURA ELECTRÒNICA al SECTOR PRIVAT:

 

-       Les empreses que prestin serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica a què fa referència l’art.2.2 de la Llei 56/2007 (Serveis de comunicacions electròniques, serveis financers i serveis de subministrament d’aigua, gas o electricitat, que estiguin destinats a consumidors …), independent de la mida de la seva plantilla o del seu volum anual d’operacions, estaran OBLIGADES a expedir i emetre factures electròniques en les relacions amb empreses i particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol · licitat expressament. Les obligacions seran exigibles a partir del 15-01-2015.

 

No obstant això, les agències de viatge, els serveis de transport i les activitats de comerç al detall només estan obligades a emetre factures electròniques quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

 

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.