Serveis

Serveis Fiscals

 L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars constitueix una de les nostres especialitats pel que podem garantitzar una excelent eficàcia en la nostra actuació. 

Principals Gestions:

 •  Asesoria Fiscal Integral, consistent en l’estudi de les repercussions fiscals dels fets, amb la finalitat de racionalitzar les cargues impositives, dins del marc de la legislació fiscal aplicable.  
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
 • Resolució de les consultes, verbalment o per escrit, sobre temes fiscals.
 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències de interès pels nostres clients.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Asistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.
 • Asistència en la preparació i presentació de les declaracions de impostos:

- IRPF.

- Impost sobre societats.

- Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objetiva (mòdulos).

- IVA

- Impostos especials

- Impost sobre Transmisions Patrimonials

- Impost sobre Successions

- Retenció i pagaments a compte 

 • Tràmit expedients d’aplaçament de impostos
 • Recursos i reclamacions
 • Auditories físcals d’empreses

 

Serveis Comptables

Un ampli equip de professionals amb una sòlida formació comptable l’ajudarà a conseguir que la seva comptabilitat sigui l’instument de control i gestió que vostè necessita.

Principals Gestions:

 • Assessoria comptable continuada des del punt de vista mercantil, així com la comptabilització d’operacions d’acord amb la normativa vigent.
 • Orientació i direcció comptable de societats i particulars en estimació directa.
 • Transcripció de comptabilitats de forma mecanitzada.
 • Formació del personal de departaments comptables de la seva empresa.
 • Actualizació de comptabilitats atrassades.
 • Diseny de plans de comptabilitat.
 • Comptabilitat en temps real.
 • Comptabilitat analítica.
 • Auditoria interna.
 • Dipòsit dels Comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Comptabilitat pressupostària
 • Elaboració i seguimient de pressuposts.
 • Preparació de informes econòmics i financiers d’empreses.
 • Valoració d’empreses.

 

Serveis Laborals

Posem a la seva disposició un equip competent que incorpora les normatives que constantment apareixen, amb un tractament altament professional d’aquesta àrea tan sensible de l’empresa.

Principals Gestions:

 • Assessorament i Gestió laboral d’empreses.
 • Liquidació de Seguros Socials.
 • Rebuts de Salari.
 • Contractes de treball.
 • Aplaçaments extraordinaris.
 • Legalització de noves empreses.
 • Expedients de reguració ocupació.
 • Assistència a l’Inspecció de Treball. Tramitacions a l’OTG.
 • Representacions davant el Jutjat de lo Social.
 • Conciliacions individuals en el Departament de Treball.
 • Auditoria laboral d’empresa.
 • Tramitacions d’expedients de invalidesa, jubilació, etc.
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Expedients Serveis Extranjeria

 

Serveis jurídics

El Departament Jurídic Mercantil i el seu equip de professionals, ofereixen un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial, tan en l’àmbit empresarial com personal, cubrint i abarcant diferents branques i especialitats del món del Dret.

 Àmbits d’actuació i assessorament:

 • Dret Mercantil
 • Dret concursal.
 • Contractació mercantil.
 • Empresa familiar.
 • Protocols.
 • Planificació i assessorament jurídic en relació a les estructures empresarials, nacional e internacional.
 • Assessorament continuat d’empreses.
 • Contratació Civil.
 • Successiones i Testamentaria.
 • Lloguers i comunitats de propietaris.  

Altres serveis

 • Gestions relatives a vehicles i conductors: matriculacions, trasnferències, tarjetes de trasnport, permisos de conduir, etc.
 • Tramitació de tot tipus de certificats ens els registres públics.
 • Assessorament en qualitat
 • L.O.P.D.
 • Impost de successions.
 • Formació