Constitució empresa

Constitució empresa

Per a constituir una Societat Limitada hem de seguir els següents passos:

• Sol·licitar al Registre Mercantil Central la Certificació negativa del nom de la societat.

• L’escriptura de constitució de la societat ha de ser atorgada per tots els socis fundadors, els quals han d’assumir la totalitat de les participacions socials.
 

 

 

Haurà d’expressar necessàriament:
1. La identitat del soci o socis.
2. La voluntat de constituir una societat de responsabilitat limitada.
3. Les aportacions que cada soci realitzi i la numeració de les participacions assignades en pagament.
4. Els estatuts de la societat.
5. La determinació de la manera concreta en què inicialment s’organitzi l’administració, en cas que els estatuts prevegin diferents alternatives.
6. La identitat de la persona o persones que s’encarreguin inicialment de l’administració i de la representació social.
7. Es podran incloure tots els pactes i condicions que els socis jutgin convenients, sempre que no s’oposin a les lleis reguladores.

 

En els estatuts s’ha de fer constar, almenys:
• La denominació de la societat.
• L’objecte social, determinant les activitats que l’integren.
• El domicili social.
• El capital social, les participacions en què es divideixi, el seu valor nominal i la seva numeració correlativa i, si són desiguals, els drets que cadascuna atribueixi als socis i la quantia o l’extensió d’aquests.
• La manera o maneres d’organitzar l’administració de la societat, el nombre d’administradors o, almenys, el nombre màxim i el mínim, així com el termini de durada del càrrec i el sistema de retribució, si en tenen.
• La manera de deliberar i adoptar els seus acords els òrgans col·legiats de la societat.

L’escriptura de constitució s’ha de presentar al Registre Mercantil per a fer la seva inscripció.
• Sol · licitar el N.I.F. a l’Agència Tributària (AEAT).
• Conselleries d’Hisenda de les CA: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats.
• Registre Mercantil: Inscripció de l’empresa.